Ako vybrať hasiaci prístroj podľa druhu hasiacej látky?

PO čiže požiarna ochrana a BOZP idú ruku v ruke. A k požiarnej ochrane neodmysliteľne patria hasiace prístroje. Aký si ale vybrať? Držať sa môžete piatich základných druhov alebo osloviť firmu Extéria, o ktorej sa dočítate v referenciách na internete.

Päť základných druhov

Práškové hasiace prístroje sú pomerne univerzálne, ale nie sú vhodné do prostredia, kde sa vyskytujú prístroje citlivé na prach. Na druhú stranu môžete tieto prístroje používať aj na hasenie zariadenia pod elektrickým napätím do 1000 V, pretože obsiahnutý jemný hasiaci prášok nie je vodivý. Tento hasiaci prístroj by nemal chýbať vo bytových budovách, skladoch, vozidlách, stavebníctve, chemických prevádzkach a strojných dielňach.

Penové hasiace prístroje používajú na hasenie požiaru penidlo, ktoré pri styku so vzduchom vytvára hustú penu. Tá izoluje horiaci predmet od okolia a zabraňuje úniku horľavých plynov. Hodí sa najmä khasenie látok organického pôvodu alebo kvapalín okrem tých, ktoré penu rozkladajú (acetón, lieh). Nie sú vhodné na hasenie elektrických zariadení.

Špeciálna hasiaca látka

Plynové hasiace prístroje operujú so špeciálnou hasiacou látkou. Tieto hasiace prístroje je možné použiť pri akomkoľvek požiari okrem požiarov alkalických kovov. Môžete ich teda použiť na hasenie elektronických zariadení, výpočtovej techniky, nosičov dát, telefónnych ústrední a podobne. Ich ďalšou výhodou je, že po nich nezostávajú žiadne stopy, takže ich možno použiť aj napríklad v múzeu.

Snehové hasiace prístroje používajú na hasenie oxid uhličitý. Sú vhodné na hasenie horľavých kvapalín, plynov a zariadení pod elektrickým prúdom. Nie je možné s nimi však hasiť sypké látky alebo drevo a použitie v uzavretých priestoroch môže byť nebezpečné. Pri nesprávnom použití hrozí vznik vážnych omrzlín.

Vodné hasiace prístroje hasia oxidom draselným, ktorý zabraňuje zamŕzaniu vody. Ich účinnosť je zo všetkých hasiacich prístrojov najnižšia. Sú vhodné iba na hasenie pevných látok, naopak s nimi nemožno hasiť elektrické zariadenie. Využitie nájdu predovšetkým v poľnohospodárskom priemysle.

Môže sa Vám ešte páčiť...